ORIS d.o.o.
ORIS KUĆA ARHITEKTURE

direktor
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

izvršni direktor
Tihomir Branković
tihomir.brankovic@oris.hr

marketing
Tihomir Branković
tihomir.brankovic@oris.hr
Ina Čular
ina@oris.hr
Željka Bartolić
zeljka@oris.hr

odnosi s javnošću
Terezija Šijaković Bošković
terezija@oris.hr

pretplata i prodaja
Marina Vugrinčić
marina@oris.hr

voditeljica programa Oris Kuće arhitekture
Ana Ćurić
ana.curic@oris.hr

asistentica voditeljice programa Oris Kuće arhitekture
Meri Vesanović
meri@oris.hr

knjižnica
Ana Bedenko
ana.bedenko@oris.hr

grafički dizajn
Borjana Katić
borjana@oris.hr
Ana Vuko
ana.vuko@oris.hr
 

ORIS WEB PORTAL

odgovorni urednik
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

dizajn web portala
Fiktiv d.o.o.
www.fiktiv.hr

izrada web portala
Novena d.o.o.
www.novena.hr


ČASOPIS ORIS

Oris - časopis za arhitekturu i kulturu življenja

suizdavači
Oris d.o.o., Kralja Držislava 3, Zagreb i Oris Kuća arhitekture, Kralja Držislava 3

za izdavača
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

glavni urednik
Maroje Mrduljaš
maroje.mrduljas@oris.hr

izvršni urednici
Pia Sopta
pia@oris.hr
Frano Petar Zovko
frano@oris.hr

urednici
Andrija Rusan, Maroje Mrduljaš, Vera Grimmer, 

urednički savjet
Ana Dana Beroš, Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar

oblikovanje
Damir Bralić, Vanja Cuculić, Nikola Đurek

tipografija
Nikola Đurek, Tempera
www.typonine.com

prijelom
Borjana Katić
borjana@oris.hr
Ana Vuko
ana.vuko@oris.hr

priprema nacrta za tisak
Frano Petar Zovko
frano@oris.hr

ISSN 1331 - 7571

 

Oris d.o.o. za izdavačku djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 61. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-12/3619-2, MBS 080243467. Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Članovi uprave i osobe ovlaštene za zastupanje: Jasminka Rusan i Andrija Rusan.