Poziv na natječaj za nagrada 'Tripun Bokanić' Klesarske škole Pučišća 2023.

07/04/2023

Klesarska škola Pučišća, u suradnji s Oris Kućom arhitekture, poziva vas na dostavu dokumentacije projekata i radova ostvarenih u razdoblju od
01.01.2019. do 31.03.2023. godine za natječaj za Nagradu Tripun Bokanić Klesarske škole Pučišća 2023., te potom i izložbu prijavljenih radova. Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu. 
 
Radove pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni žiri u čijem su sastavu: akademik Nikola Bašić, dipl.ing.arh., akademik dipl.ing.arh. Dinko Kovačić, prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh. i Zdravko Matijašić, majstor klesar.
 
Otvorenje izložbe radova pristiglih na natječaj i dodjela Nagrade održat će se 19.05.2023. godine u Pučišćima na Braču. Zagrebački postav izložbe planira se za kraj 2023. godine u Oris Kući arhitekture.
 
Katalog nagrađenih i prijavljenih radova iz 2019. godine možete vidjeti na ovom linku.
 
PROPOZICIJE NATJEČAJA
 
Pravo sudjelovanja:
 
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani ili strani državljani s prebivalištem ili privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim radom i u svojim ostvarenjima promoviraju uporabu i oblikovanje kamena, poštujući karakter i obilježja materijala s ciljem isticanja vrijednosti kamena kao prirodnog i dugovječnog materijala. Pravo sudjelovanja imaju i strani državljani koji su već ranije stekli stručni i umjetnički ugled, a realizirali su djelo u Hrvatskoj. 
 
Nagrade:
 
U skladu s Pravilnikom Klesarske škole o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za dostignuća u promociji kamena, radovi zaprimljeni na natječaju konkuriraju za Nagradu u sljedećim kategorijama:
 
1. najuspješnije arhitektonsko ostvarenje
2. najuspješniji restauratorski zahvat
3. najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa
4. najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad 
5. najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu 
 
Rok predaje dokumentacije: 
Srijeda, 03.05.2023., do ponoći.
 
Materijale potrebne za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje.
 
Način predaje dokumentacije:
Sva dokumentacija (osim makete i fizičkog primjerka suvenira) predaje se i u digitalnom i u fizičkom obliku. 
 
Fizička dokumentacija 
Prijavnica (PRILOG 1), fotografije, grafički prilozi i tekstualno obrazloženje trebaju biti prilagođeni i ispisani na papir A4 formata. Izložbeni plakat treba biti ispisan na papir zadanog formata (upute u PRIVITKU 2) i smotan u rolu za transport, a maketa (ako je dio prijave) treba biti adekvatno zapakirana za transport. Izložbeni plakat treba poslati na adresu: Oris Kuća arhitekture, Ul. Kralja Držislava 3, 10000 Zagreb ( s naznakom Natječaj za nagradu TRIPUN BOKANIĆ ), a makete ili fizički eksponat na adresu: Klesarska škola Pučišća, Obala Trifuna Bokanića 4, 21412 Pučišća ( s naznakom Natječaj za nagradu TRIPUN BOKANIĆ).
 
Digitalna dokumentacija
Prijavnica, priprema izložbenog plakata u CMYK boji i grafički prilozi trebaju biti pripremljeni u pdf formatu; tekstualna obrazloženja u word formatu, a fotografije u jpeg formatu, maksimalne veličine 5MB po slici. Dokumentaciju treba poslati na e-adrese: ivica@oris.hr i klesarskaskola@gmail.com , s naznakom Natječaj za nagradu TRIPUN BOKANIĆ.
 
Dokumentacija za prijavu u prve tri kategorije:
1. Ispunjena prijavnica: 
prijavni obrazac mora biti ispunjen za svaki pojedini rad za koji se dokumentacija predaje. Obrazac mora biti ispunjen ispravno i sadržavati sve potrebne podatke – točan naziv rada. Osobito je važno da se pod rubrikom autori potpisuju fizičke osobe.
2. Izložbeni plakat: 
format je 700 x 1600 mm, vertikalno, prema shemi u PRIVITKU 2.
3. Fotografije ostvarenja: 
zajedno s navedenim autorom fotografija, do 10 komada.
4. Grafički prilozi: 
nacrti, skice, do 10 komada.
5. Tekstualno obrazloženje: 
do 1 kartice teksta, odnosno 1800 znakova s razmacima.
6. Maketa: 
samo ako prijavitelj smatra da je važna za prezentaciju rada.
 
Dokumentacija za prijavu u kategoriji Nagrade za najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad:
1. Ispunjena prijavnica: 
prijavni obrazac mora biti ispunjen za svaki pojedini rad za koji se dokumentacija predaje. Obrazac mora biti ispunjen ispravno i sadržavati sve potrebne podatke – točan naziv rada. Osobito je važno da se pod rubrikom autori potpisuju fizičke osobe.
2. Tekstualno obrazloženje: 
u word formatu do 2 kartice teksta, odnosno do 3600 znakova s razmacima. 
3. Tri primjerka publikacije.
 
Dokumentacija za prijavu u kategoriji Nagrade za najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu:
1. Ispunjena prijavnica: 
prijavni obrazac mora biti ispunjen za svaki pojedini rad za koji se dokumentacija predaje. Obrazac mora biti ispunjen ispravno i sadržavati sve potrebne podatke – točan naziv rada. Osobito je važno da se pod rubrikom autori potpisuju fizičke osobe.
2. Fotografije suvenira: 
do 5 komada.
3. Jedan fizički primjerak suvenira.
 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.
Svaki natjecatelj može poslati jedan ili više radova.
 
U slučaju nepotpune i zakašnjele prijave, dokumentacija se neće vraćati. 
Odstupanje od ovoga može odobriti žiri  posebnom odlukom. 
Predajom prijave autori pristaju na propozicije ovog Poziva.
 
Za sva pitanja obratite nam se na e-adresu: ivica@oris.hr.
 
Podaci o organizatoru i provoditelju natječaja:
Klesarska škola
Obala Trifuna Bokanića 4
21412 Pučišća
OIB: 19741597798
tel: +385 21 633 114
 
Odgovorna osoba:
Tamara Plastić, ravnateljica škole
mob: +385 99 2658 206
 
Podaci o partneru:
Oris Kuća arhitekture
Kralja Držislava 3
10000 Zagreb
OIB: 64532035351
e-adresa: ivica@oris.hr
mob: +385 98 474 863 (Ivica Novak)